appstore הורידו את עכשיו!  playstore

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם אישורם על ידי
המצטרף להסדר החניה (להלן "המנוי"), חוזה בינו לבין סלופארק.
תחילת השימוש בהסדר החניה ייחשב לאשור על ידי המנוי.
במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

"הסדר חניה" הסדר לתשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי.
"סלופארק" סלופארק טכנולוגיות בע"מ, מס' חברה 51-351336-6, מרח' מנחם בגין 5 בית דגן, המפעילה את הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי.
"המנוי" מי אשר הצטרף להסדר חניה, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו, באי-כוחו והנהג/ים מטעמו.
"החשבון" חשבון המנוי המתנהל אצל סלופארק.
"הרשויות" רשויות מקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב ו/או חניונים ציבוריים/פרטיים.
"השירותים הנוספים" שירותים אשר תעניק סלופארק למנוי בנושא תשלום החניה ו/או תשלומים נוספים אחרים בהם שירותי חניונים ובהם גם משלוחי מסרונים.
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט המצוי בבעלותה של סלופארק הנושא את הכתובת www.cellopark.co.il
"שרות לקוחות" שרות לקוחות סלופארק פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.
"פקס" מספר הפקס במשרדי החברה 03-6056562

אופן ההצטרפות להסדר החניה

על המנוי המבקש להצטרף להסדר החניה סלופארק לפעול באחת מהדרכים הבאות:
1. לפנות אל סלופארק באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.cellopark.co.il או האפליקציה הסלולארית או החיוג הטלפוני ב-9070* או מוקד השירות ב-03-7187711, לבצע את תהליך הרישום על פי השדות הנדרשים להרשמה מלאה לרבות מספר נייד, רכב, ת.ז ומתן הרשאה לסלופארק לחיוב כרטיס האשראי שלו, ולתת את הסכמתו לתנאי השימוש.
2. המבקש להצטרף להסדר החניה, מתחייב לספק לסלופארק מידע אמין ותקף והוא מצהיר כי פרטי המנוי לרבות מספר הרכב והסלולארי הינם בבעלותו ו/או המנוי רשאי לעשות בהם שימוש.
במידה והתברר למנוי כי נמסר על ידו מידע שגוי לסלופארק, על המנוי להודיע על כך לסלופארק, לאלתר, ולתקן מידע שגוי זה. במידה והמנוי מחליף את מספר הנייד ו/או מספר הרכב עליו לעדכן את סלופארק בכדי למנוע שימוש לא מורשה במנוי.
3. הצטרף המנוי להסדר החניה סלופארק, ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש, כי מסכים הוא להם וכי לא תהיה לו כל טענה כנגדם.

4. מובהר, כי ביצוע רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המנוי  מהווה הסכמה מפורשת  של המנוי לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם להקל על המנוי את תשלום דמי החנייה בחניונים עימם עובדת החברה ו/או על מנת לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המנוי רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה ע"י שליחת הודעת הסר לטלפון ממנו מגיעים המסרונים. מובהר בזאת למנוי כי לעיתים יתכנו תקלות ו/או ליקויים אשר בגינם לא תופיע המילה "הסר" במסרונים ו/או ההודעות שישלחו לו מאת החברה ואולם ככל שהמנוי ישלח הודעה חוזרת לחברה עם המילה "הסר" יוסר המנוי מרשימת התפוצה של החברה.

המנוי מאשר ומצהיר כי הוא מסכים לאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

מהות ההתקשרות

 1. הסדר החניה מעניק למנוי אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים "כחול לבן" או המסומנים ע"י שילוט ו/או במגרשי חניה מוסדרים ובגין קבלת שירותים נוספים.
 2. אין בהסדר החניה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם.
 3. האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית.

השימוש בהסדר החניה

 1. הצטרף המנוי להסדר החניה, ימסור לסלופארק את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו יפעיל המנוי את הסדר החניה, מספר הרכב ופרטיו האישיים. הפעלת הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי סלופארק, מעת לעת.
 2. השימוש בשירות החניה לרבות אפליקציית החניה לאייפון ו/או לאנדרואיד ו/או שירות החיוג בטלפוני יהיה זמין ללקוח להפעלת החניה בהתאם לזמנים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר רכב הלקוח. על הלקוח לוודא כי בחר בעיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו מחנה וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למנוי לא תהא טענה כלפי סלופארק בגין קבלת דו"ח חניה במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.
 3. המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בהסדר החניה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.
 4. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובדבר קליטת הודעתו לסלופארק באמצעות הטלפון הסלולארי שלו בדבר רצונו לעשות שימוש בהסדר החניה ו/או בדבר רצונו בקבלת שירותים נוספים.
  האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי ו/או הפעלה בלתי רצונית של מכשיר הטלפון הסלולארי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.
 5. השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ואף מסוכן. המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. סלופארק לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו במסגרת הסדר החניה ו/או קבלת שירותים נוספים.


תעריפי החניה והסדר תשלום

 • תקופת החיוב בגין החניות והשירותים שבוצעו בחשבון הלקוח יהיו בתקופה שבין ה-25 לחודש עד ה-24 לחודש העוקב.
 • החיוב בגין השירותים במסלולים במנוי יחויבו באופן מלא עבור כל תקופת החיוב, או חלק ממנה, ולכל רכב הרשום במנוי בנפרד. החיוב עבור כל רכב הרשום במנוי יבוצע ללא תלות בשימוש בשירותים או בחלק מהם עבור אותו רכב.

הלקוח מצורף למסלול "סלופארק על בטוח" ברישום הראשוני באתר השירות או באפליקציה הסלולארית לתקופת התנסות של חודש ימים בחינם! לאחר תקופת ההתנסות תוצע ללקוח האפשרות לבחור את אחד מהמסלולים הבאים:

מסלול BASIC "לא חנית לא שילמת" ללא עלות דמי שירות חודשיים! השירות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • עלות הפעלה בחניונים בסך 0.40 ש"ח לתנועת תשלום.
 • שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל! יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.

מסלול "סלופארק על בטוח"  הינו בעלות 4.50 ש"ח לחודש לכל כלי רכב. השרות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "סלופארק על בטוח+"  הינו בעלות 5.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב. השרות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • כיבוי חניה אוטומטי: שירות המאפשר כיבוי החניה בצורה אוטומטית עם תזוזת מכשיר הנייד ממנו הופעלה החניה או באמצעות זיהוי התחברות למכשיר בלוטות' (רישום פטנט בתהליך) אשר יוגדר מבעוד מועד. השירות מאפשר חניה מדויקת וחוסך כספים מיותרים על חניות סרק.
 • הארכת חניה אוטומטית: שירות בלעדי המאפשר הארכת חניה אוטומטית בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מנגנון כיבוי החניה האוט' נשען על פרמטרים ממכשיר הנייד הכוללים בין היתר אך לא רק את מערכת GPS של המכשיר, מנגנון הבלוטות' ועוד. המנגנון יכבה את החניה באופן אוט' ללקוחות הנרשמים לשירות מראש באמצעות האפליקציה ו/או נציג שירות במוקד. יובהר כי המנגנון יעבוד בתנאי:
1. מערכת ה- GPS במכשיר או מערכת הבלוטות' יהיו פעילים.
2.  הלקוח נמצא באזור עם קליטה.
3. על האפליקציה להיות פעילה "ברקע" בכדי לקבל את השירות.
לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח ויישלח אליו הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוט' ע"י מסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי והמנגנון לא יפעל על רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים. המשתמש מודע כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא ועל כן קיימים מצבים בהן תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות' והחניה תכובה אוט' ו/או לא תכובה כלל ולכן על המשתמש להיות אחראי על כיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך. סלופארק תשלח ללקוח הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מטעמים של החברה הסלולארית הרלוונטית לא פותרת את הנהג מהאחריות על כיבוי ו/או הפעלת החניה.

שירות הארכת החניה אוט' יופעל לאחר דרישת הלקוח. בתהליך הפעלת החניה תופיע ללקוח שאלה, האם מעוניין להאריך את החניה אוט'? במידה ויבחר להאריך את החניה אוטומטית, החניה תופעל עד סוף התעריף באותו היום. החניה תופעל בהתאם למקבצים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. יש לוודא כי שירותי המיקום או קישוריות הבלוטות' פעילים בכדי לדייק את כיבוי החניה האוטומטי ולא להיות חשופים לתשלום מיותר.

התעריפים בגין השירותים הנוספים ייקבעו על ידי סלופארק, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי סלופארק באתר האינטרנט.
תשלום דמי החניה על פי הסדר החניה והתשלום בגין השירותים הנוספים ייעשה על ידי המנוי לסלופארק באמצעות כרטיס האשראי של המנוי. עם הצטרפותו של המנוי להסדר החניה, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.
לא עלה בידי סלופארק לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המנוי את חובו לסלופארק בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

מסלולי עבר

סלופארק מציעה מסלולים עדכניים המופיעים בנ"ל. בסלופארק אין התחייבות בכל אחד מהמסלולים ובאפשרות הלקוח לעבור מסלול בכל שלב למסלולים עדכניים הנ"ל.

המעבר בין המסלולים יעשה על ידי התקשרות למוקד השירות לקוחות במספר 03-7187711, בשעות הפעילות.

מסלול "VIP  לא חנית לא שילמת"  הינו בעלות 7.50 ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות .

השירות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "VIP   חונים קבוע"  הינו בעלות 5 שקלים  לרכב לחודש .

השירות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "TLV כולל תזכורות- לא חנית לא 'שילמת"  הינו בעלות 3.70ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות .

השירות כולל:

 • חניה בעיר תל אביב בלבד.
 • הפעלת חניה בחיוג (6455 *9070 *) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "TLV  – לא חנית לא שילמת"   ללא עלות דמי שירות חודשיים! השירות כולל:

 • חניה בעיר תל אביב בלבד .
 • הפעלת חניה בחיוג (6455*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • עלות הפעלה בחניונים בסך 0.40 ש"ח לתנועת תשלום.
 • שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל! יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות. אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "סלופארק אקסטרה"  הינו בעלות 3.70 שקלים  לרכב לחודש .

השירות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

מסלול "הכל כלול -לא חנית לא שילמת"  הינו בעלות 5.50 ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות .

השירות כולל:

חניה בערים המוסדרות בשירות סלופארק.

 • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
 • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
 • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

 

שירות חניונים

סלופארק מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ לרבות חניוני אחוזות החוף הממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי לתשלום נוח ופשוט. לצורך קבלת השירות, סלופארק תעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. הודעת התשלום בפועל תשלח ביציאה מהחניון בהודעת SMS. תעריף השהייה בחניון ייקבע ע"פ מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה הלקוח. התשלום יחויב מחשבון המנוי. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב, מתן הנחות והטבות בחניון. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח אינו מעוניין בשירות עליו לפנות למוקד השירות להסרת רכבו משירות החניונים.
במסגרת השירות, יוצגו בחלק מהחניונים נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא, הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על סלופארק ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או סלופארק ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.

הטבות/קופונים

 • סלופארק מקנה הטבות ו/או קופונים זמניים או קבועים מעת לעת כחלק מפעולות שיווקיות, שיתופי פעולה עם חברות וכדומה.
 • ההטבות יינתנו בסכומים שונים לחניה בכחול לבן או בחניה חניונים או בגין שירותים או אחר. כל הטבה תוגדר עם תוקף הזנה ושימוש אשר יכול להשתנות בין הטבה להטבה ועל הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן על המידע הרלוונטי להטבה.
 • ההטבה שתוזן לחשבון הלקוח תשוקף בחשבונית החודשית בגין השירותים אליהם הוזנה ההטבה.

 

חשבון המנוי והשימוש בו

הצטרף המנוי להסדר החניה, תפתח סלופארק למנוי חשבון.
החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת הסדר החניה וקבלת שירותים נוספים, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, פרטי החיובים בהן חויב על ידי סלופארק, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב. סלופארק תהיה רשאית להציע למנוי שירותי תשלומים שונים ע"ב המידע הנמסר לה ע"י הלקוח.

המנוי יוכל להיכנס לחשבון האישי לאחר הזנת משתמש וסיסמא אשר יימסר לו על ידי סלופארק בעת הצטרפותו להסדר החניה.
הסיסמא נמסרת למנוי לשימושו האישי בלבד אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמא ו/או בחשבון.
המנוי מתחייב כדלהלן:
1. לא לגלות את הסיסמא לאיש.
2. לשמור את הסיסמא במקום נסתר ומוגן.
3. ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון.
המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

אחריות במקרה של גניבה, שימוש לא מורשה ואובדן

המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של סלופארק.
המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו
המנוי מתחייב ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, אודות האירועים הבאים:

 1. אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
 2. נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.
 3. אבד כרטיס האשראי שלו.

את ההודעה יש למסור בשרות לקוחות בטלפון 03-7187711 בשעות העבודה
ניתנה הודעה כאמור, תהיה סלופארק רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת הסוגיה.
סלופארק תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש.
אחריותה זו של סלופארק תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות אשר שילם המנוי בשל כך ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

בירורים אודות חיובים

ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:
שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.
חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:
שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.
נעשתה פניית המנוי בעל פה אל סלופארק, רשאית סלופארק לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.
סלופארק תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 10 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה סלופארק רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 10 ימי עסקים נוספים.
מצאה סלופארק כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 10 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.
סברה סלופארק כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב בתוך המועד הקבוע .(7 ימים)

גישת המנוי לאתר האינטרנט

סלופארק מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי באתר האינטרנט לצורך קבלת פרטי חניה או חשבונית או שינוי פרטי המנוי.
מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי כלשהו בשירותי אתר האינטרנט; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר זה או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם סלופארק
המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קנין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של סלופארק.
אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של סלופארק בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של סלופארק, באופן כלשהו אשר סביר שיגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אימון בסלופארק. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של סלופארק או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי סלופארק או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

שינוי תנאי השימוש

סלופארק תהיה רשאית, מעת לעת, לעדכן את תנאי השימוש בשירות.
המנוי רשאי להודיע לסלופארק על הפסקת התקשרותו עימה בהתאם לקבוע בתנאי השימוש להלן.
לא נתן המנוי הודעה לסלופארק בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש.

סיום ההתקשרות

המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם סלופארק באשר להסדר החניה, בכל עת, במתן הודעה בכתב או בעל פה לסלופארק במוקד שירות הלקוחות בטל' 03-7187711.
מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין שירותים נוספים או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
סלופארק תהיה רשאית, להפסיק את ההתקשרות עם המנוי בהתקיים אחד מאלה:
1.  המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי החניה ותשלום בגין השירותים הנוספים, במלואם ובמועדם.
2. המנוי עשה שימוש לרעה בהסדר החניה.
3. המנוי מסר לסלופארק מידע מהותי שאינו נכון.

הבהרות

שאלות בנוגע להסדר החניה יש להפנות לסלופארק באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 03-7187711

שמירת סודיות ופרטיות

סלופארק תשמור בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המנוי, אלא כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין
סלופארק לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

שונות

סלופארק תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי, ובלבד כי נתנה על כך הודעה בכתב למנוי 14 ימים מראש.
אי מימוש זכויותיה של סלופארק על פי תנאי השימוש אין משמעו כי סלופארק מוותרת עליהן.
תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי סלופארק באתר האינטרנט שלה.
הודעה של סלופארק למנוי על פי תנאי השימוש יכול שתעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המנוי לסלופארק.