appstore הורידו את עכשיו!  playstore

תקנון מבצע חניה חינם ל-48 שעות

סלופארק טכנולוגיות בע"מ
(להלן :"החברה")

1. תקנון "מבצע חניה חינם ל-48 שעות" בתאריכים 10.6.15-11.6.15
השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש הכלליים המופיעים באתר החברה שכתובתו להלן. כל פעולה למימוש הטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
2. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
אתר החברה – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.cellopark.co.il
תחום המבצע – המבצע יחול אך ורק בתחומי מדינת ישראל.
ההטבה – צריכת שירותי חנייה של החברה בתחום חנייה "כחול לבן" בכלל הרשויות בישראל המפעילות חנייה ב"כחול לבן", בחינם (המשתתף יידרש בכל מקרה להירשם לשירות ולהזין את פרטי אמצעי התשלום קבלת ההטבה) וזאת עד לצריכה כוללת של זמן חניה כולל השווה ל- 120,000 ₪ (להלן: "המלאי") שינוצל על ידי כלל המשתתפים (להלן: "גמר המלאי") והכל באמצעות שימוש באפליקציה של החברה בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע שלהלן. מודגש כי ההטבה לא כוללת חניה בכחול לבן באזור התעסוקה באור יהודה – חניה חודשית ושירותים נוספים לרבות, אך לא רק: תזכורת אס.אמ.אס, וכן שירותים נוספים אשר חלקם מתוארים לעיל יחויב המשתתף בנפרד בהתאם לצריכת השירותים הנוספים.
המשתתפים – לקוחות פרטיים בלבד (לא חברות או מוסדיים) שהינם מצטרפים חדשים מתאריך 7.6.15 או מנויים לא פעילים כהגדרתם להלן בעלי טלפון סלולארי מסוג אייפון או אנדרואיד.
מנוי לא פעיל – מנוי שלא השתמש בשירות החנייה של החברה ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו למועד תחילת המבצע.
הפעלת חניה – שימוש בשירותי החנייה של החברה באמצעות אפליקציה בלבד במכשירי סלולארי מסוג אייפון או אנדרואיד.
לקוח פרטי– אדם פרטי בעל טלפון פרטי בבעלותו שאינו שייך לחברה ו/או כל מוסד אחר.
כרטיס אשראי – כרטיס אשראי של חברת אשראי ישראלית בלבד.
3. פרשנות
א. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
ב. בכל מקרה של סתירה ו/או התנגשות ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המצבע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת ו/או אתר החברה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
4. תקופת המבצע
החל מיום 10.6.15 בשעה 07:00 ועד ליום 11.6.15 בשעה 24:00.
5. תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה
על מנת להשתתף במבצע וליהנות מזכאות להטבה יהיה המשתתף חייב לעמוד בכלל בתנאים המצטברים הבאים:
א. המשתתף הוא בעל רישיון נהיגה תקף ;
ב. המשתתף או מצטרף חדש או מנוי לא פעיל כהגדרתו לעיל.
ג. המשתתף הינו לקוח פרטי (לא חברה או כל מוסד אחר)
ד. המשתתף הינו בעל כרטיס אשראי כהגדרתו לעיל.
ה. ההטבה הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה.
ו. המשתתפים יתבקשו לעשות שימוש סביר בהטבה בהתאם לצרכיהם בלבד.
ז. משתתף שלא יזין את פרטי כרטיס האשראי שלו לא יוכל ליהנות מההטבה נשוא המבצע.
6. תוקף מימוש ההטבה
תוקף המבצע ומימוש ההטבה, בכפוף לכלל תנאי סעיף 5 לעיל, יתאפשר החל מתאריך 10.6.15 בשעה 07:00 ועד לתאריך 11.6.15 בשעה 24:00 בלבד.
7. כללי
א. החברה לא תהא אחראית בשום פנים ואופן לכל טעות ו/או אי הבנה ו/או תקלה אשר בגינה תמנע השתתפות במבצע ממי שזכאי לכך על פי תנאי ההשתתפות במבצע ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות לממש את ההטבה כהגדרתה בתקנון זה על פי המבצע.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מתן ו/או מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת ההטבה.
ג. במקרה שההטבה מכסה רק חלק מהרכישה, המשתתף יידרש להשלים את יתרת הסכום בהתאם לתנאי השימוש ו/או תקנון זה. החברה לא תאפשר שימוש בהטבה ללא ששולמה עבורה מלוא התמורה.
ד. החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת . המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
ה. החברה לא תאפשר זיכוי ו/או זיכוי חלקי ו/או החזר בגין ההטבה.
ו. אין כפל מבצעים למעט מימוש ההטבה על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר החברה.
ז. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מרשויות המס, מכל מין וסוג שהוא, יחולו על המשתתפים במבצע ויהיו על חשבונם ואחריותם הבלעדית בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך, על פי דין, אץ פרטי הרוכשים ו/א ניכוי מס במקור. המשתתפים מודעים לאמור בסעיף זה ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה, לרבות, אך לא רק, בדבר זכותם לפרטיות.
ח. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש ההטבה הינה בכפוף לתנאי השימוש.
ט. לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם פרטי המבצע, ניתן לפנות לדואר האלקטרוני שלהלן: support@cellopark.co.il או למוקד השירות בטל': 03-7187711