appstore הורידו את עכשיו!  playstore
-->

תקנון מבצע הטבה ללקוחות C.A.L, כרטיסי אשראי לישראל

סלופארק טכנולוגיות בע"מ
(להלן :"החברה")

  1. תקנון:

השתתפות במתן ההטבה בשיתוף הפעולה (כהגדרתה להלן) כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש הכלליים המופיעים באתר החברה שכתובתו להלן. כל פעולה למימוש זכות השתתפות בשת"פ מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

  • אתר החברה – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.cellopark.co.il
  • אתר חברת CAL ועמוד הפייסבוק

דף נחיתה באתר   CALwww.cal-online.co.il

עמוד פייסבוק  https://www.facebook.com/Cal.Online/

  • בכל מקרה של סתירה ו/או התנגשות ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת ו/או אתר החברה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  1. תוקף המבצע:

החל מיום 29.5.17-31.7.17.

  1. פרטי ההטבה:

ההטבה ניתנת למימוש מצטבר עד לסך של 20 ₪ תוך שלושה חודשים מרגע ההצטרפות.

הטבה אחת ללקוח. אין כפל מבצעים ו/או הנחות. בתשלום בכרטיס CAL  בלבד.

השירות המסופק וטיבו באחריות סלופארק בלבד.

ללקוחות פרטיים חדשים בלבד –  לקוח חדש – מי שמס' הטלפון הנייד שלו לא שויך בעבר לשירות.

 

  1. כללי:

א. החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע/שת"פ בכל עת .

ב. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

ג. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה.

ד. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השת"פ לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ה. אין כפל הטבות.

ו. לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר לפרטי השת"פ , ניתן לפנות לדואר האלקטרוני ב-"צור קשר" באתר הבית של החברה שלהלן: www.cellopark.co.il  או למוקד השירות בטל' 03-7187711 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00, יום ו' בין השעות 08:00-12:30.